Tư vấn doanh nghiệp

Văn phòng Luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn:

- Tư vấn doanh nghiệp bao gồm các hoạt động pháp lý như: thành lập doanh nghiệp; thay đổi giấy phép kinh doanh;

- Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp, bao gồm: Xây dựng quy chế; nội quy doanh nghiệp; tư vấn quản trị nội bộ;  tiền lương; Sổ cổ đông; Sổ thành viên; Điều lệ…

- Tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định như:  Công ty cổ phần, Công ty TNHH (Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên), Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…;

- Tư vấn quy định pháp luật và tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh …;

- Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp: Bao gồm các loại hình doanh nghiệp theo quy định như Công ty cổ phần, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở lên), Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…;

- Tư vấn luật doanh nghiệp về công tác tổ chức họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông….

- Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn và xử lý thu hồi nợ: điều tra tài sản của chủ nợ, thay mặt khách hàng để đàm phán với chủ nợ, soạn thảo thư đòi nợ hoặc đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại tòa án/trọng tài để thu hồi nợ.

- Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Chat facebook
Go Top