Làm rõ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo tại CQ Thuế

Ngày 30/9/2016, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4536/TCT - KTNB, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc nhận xét đánh giá, làm rõ trách nhiệm kết quả giải quyết khiếu nại.

Tổng cục Thuế cho biết, trong quá trình thực hiện kiểm tra tại ngành Thuế, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 20/4/2016 đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó nội dung chưa chú ý đến việc kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân tham mưu, ban hành các quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà khi giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai công nhận khiếu nại đúng hoặc đúng một phần.

Để khắc phục tình trạng trên, căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Khiếu nại, Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng và các luật sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Cán bộ công chức và Quyết định số 1849/QĐ – BTC ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Đối với trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai là không công nhận, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời, xem xét làm rõ trách nhiệm của Bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để thúc đẩy công tác tuyên truyền, hỗ trợ trên địa bàn. 

Đối với trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai là công nhận, công nhận một phần hoặc Tòa xử thua kiện thì lãnh đạo cơ quan Thuế phải tổ chức cuộc họp các bộ phận có liên quan để làm rõ nguyên nhân: Do vướng mắc về chính sách, pháp luật thuế; Do vướng mắc mang tính chuyên ngành, đặc thù; Do lỗi chủ quan của Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm tra hoặc Bộ phận thụ lý hồ sơ khiếu nại trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Nếu việc giải quyết là do lỗi chủ quan của Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm tra hoặc Bộ phận thụ lý hồ sơ khiếu nại dẫn đến việc xử lý, giải quyết chưa đúng hoặc vụ việc mà Tòa xử thua kiện thì phải xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm tra hoặc Bộ phận giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo cơ quan Thuế trực tiếp phụ trách.

Trường hợp qua xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về kỷ luật đối với công chức. Những công chức bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên phải chuyển đổi vị trí công tác đến Bộ phận không giải quyết các công việc lien quan đến người nộp thuế.

Trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng, vụ lợi đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định. Với lỗi cố ý dẫn đến xử lý oan sai, gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân thì cơ quan Thuế, công chức thuế phải bồi thường theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện và bổ sung vào nội dung báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế (qua Vụ Kiểm tra nội bộ) để nghiên cứu hướng dẫn kịp thời./.

Hoài Thu

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM090108

 

Chat facebook
Go Top