Kế toán - Kê Khai Thuế

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ, KÊ KHAI THUẾ

Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, tư vấn thuế hàng tháng, quý, năm:

Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của Quý khách  phù hợp với quy định của Pháp luật, luật thuế Việt Nam.

Hàng tháng, ngoài việc thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu, chi quỹ, tập hợp hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra … đầy đủ  thì theo yêu cầu của pháp luật là cần thiết phải thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo thuế cho Cơ quan thuế đúng hạn và chính xác.

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Đại lý Thuế BTL có đủ năng lực và điều kiện, Dịch vụ kế toán và kê khai thuế, tư vấn thuế; Công ty chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu và phục vụ đến từng khách hàng, hỗ trợ sát cánh tư vấn trong  hoạt động, cụ thể  như: Đại diện làm việc với cơ quan thuế, cung cấp - giải trình số liệu liên quan đến các báo cáo theo luật định. Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí cũng như yên tâm về trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện với Cơ quan quản lý nhà nước.

Chúng tôi thực hiện các công việc cụ thể sau:

 - Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng tháng;

- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý;

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;

- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;

- Lập và in sổ sách kế toán theo quy định;

-  Lập báo cáo tài chính theo quy định;

- Giải trình số liệu kế toán, thuế cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

1. Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm

   - Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng tháng, quý;

   - Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý;

   - Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;

  - Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;

  - Giải trình số liệu kế toán, thuế cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

2. Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm:

 - Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán, lập chứng từ bổ sung (nếu cần);

 - Lập sổ sách kế toán hàng tháng, quý, năm;

 - Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm;

 - Làm việc với kiểm toán giải trình số liệu kế toán (nếu cần);

 - Phân tích một số chỉ số tài chính cho doanh nghiệp (nếu cần).

Chat facebook
Go Top